Danh sách thi

1. Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/11/2020 

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 04/11/2020 

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 04/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 02/11/2020 

Danh sách Thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 02/11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 04/10/2020 

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 04/10/2020 - 17h45 ngày 04/10/2020 thi phần Thực hành Ứng dụng - 19h30 ngày 04/10/2020 thi phần Kiến thức chung (Trắc nghiệm)

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 03/10/2020 

Danh sách thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 03/10/2020 -17h45 - 03/10/2020 thi  phần Thực hành ứng dụng  -19h30 - 03/10/2020 thi  phần Kiến thức chung (Trắc nghiệm)

File đính kèm:

Chi tiết