Danh sách các kỳ thi

1. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.73A 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự thi + 02 ảnh 4x6 & photo CMND có công chứng cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao             -...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.72A 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự thi + 02 ảnh 4x6 & photo CMND có công chứng cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao             -...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.70A 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự thi + 02 ảnh 4x6 & photo CMND có công chứng cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao             -...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.54B 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự thi + 02 ảnh 4x6 & photo CMND có công chứng cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao             -...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.57A 

* Lưu ý:- Thời gian: 17h45 bắt đầu thi             - Khi đi thi phải đem theo thẻ HV, CMND, bằng lái xe …, không có các giấy tờ trên sẽ không được dự thi.             - HV phải kiểm tra thông tin cá nhân, nếu thiếu hoặc sai thì bổ sung trực tiếp trên danh sách thi. Nếu không bổ sung, chỉnh sửa, mọi sai sót HV tự chịu.             - HV không nộp đơn đăng ký dự thi & ảnh 4x6 cho GV, sẽ không được dự thi TN Cơ bản hoặc Nâng cao             - HV vắng quá số buổi qui định...

File đính kèm:

Chi tiết