Danh sách thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp 26TN1, 26CYC2 tuần 49 đến 53 (từ 06/07/2020 đến hết ngày 09/08/2020) 

Thông báo thời gian Nghỉ hè của Học viên năm học 2019-2020  

Thời khóa biểu học tập trung tuần 48(từ 29/06/2020 đến hết ngày 05/07/2020) 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 07/2020 

Thời khóa biểu học tập trung tuần 47(từ 22/06/2020 đến hết ngày 28/06/2020)