Thông báo

Danh sách các học viên chuyển lớp được cập nhật đến hết ngày 06/04/2020

Thông báo về việc tổ chức học Online bắt đầu từ tuần 35(từ ngày 30/03/2020)

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Tổ chức ôn tập cho kỳ thi khảo sát Tin học đợt tháng 05/2020

File đính kèm:

Kỳ thi

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.86A

File đính kèm:

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lớp ITA.61B

File đính kèm:

Danh sách thi Tốt nghiệp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lớp ITA.76A

File đính kèm:

Điểm thi

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.60B 

File đính kèm:

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.57B 

File đính kèm:

Điểm tốt nghiệp CNTT Cơ Bản ITA.19N 

File đính kèm:

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo   Bắt đầu từ 07/10/2019, tất cả học viên phải đeo thẻ học viên mới được vào lớp học. Giáo viên có quyền mời các bạn không đeo thẻ học viên ra khỏi lớp học và đánh vắng buổi học đó.    Đề nghị các bạn học viên và giáo viên thực hiện thông báo này.   ĐN, 03/10/2019 PGĐ Trần Bàn Thạch

Xem tất cả...