Lịch thi

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 05/2021 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 03, 04/2021 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 01/2021 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 12/2020 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 11/2020