Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 15/07/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 16/07/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 09/07/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 08/07/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 28/06/2020 

File đính kèm: