Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 07/11/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 04/11/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/11/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 02/11/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 04/10/2020