Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 28/06/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 27/06/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 28/06/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 21/06/2020 

File đính kèm:

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 14/06/2020 

File đính kèm: