Quyết định tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp

1. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 01/2021 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 01/2021

File đính kèm:

Chi tiết

2. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 01/2021 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 01/2021

File đính kèm:

Chi tiết

3. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 12/2020  

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 12/2020 

File đính kèm:

Chi tiết

4. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 12/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 12/2020

File đính kèm:

Chi tiết

5. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 11/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

6. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 11/2020  

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 11/2020 

File đính kèm:

Chi tiết

7. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 10/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 10/2020

File đính kèm:

Chi tiết

8. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 10/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 10/2020

File đính kèm:

Chi tiết

9. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 09/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 09/2020

File đính kèm:

Chi tiết

10. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp B70 

* Lưu ý: Đề nghị HV thường xuyên theo dõi Thông báo để biết ngày đến nhận chứng chỉ.

File đính kèm:

Chi tiết

01. Quyết định cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

1. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 09/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 09/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 07/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 07/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 06/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Cấp chứng chỉ Cơ bản thi đợt tháng 05/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản thi đợt tháng 05/2020. Các bạn xem danh sách trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

02. Quyết định cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao

1. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 07/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 07/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 06/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Cấp chứng chỉ Nâng cao thi đợt tháng 05/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao thi đợt tháng 05/2020. Các Bạn xem danh sách trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết