Các quyết định

Quyết định công nhận tốt nghiệp

1. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp B70 

* Lưu ý: Đề nghị HV thường xuyên theo dõi Thông báo để biết ngày đến nhận chứng chỉ.

File đính kèm:

Chi tiết

2. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp B9N 

* Lưu ý: Đề nghị HV thường xuyên theo dõi Thông báo để biết ngày đến nhận chứng chỉ.

File đính kèm:

Chi tiết

3. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp K64KT, K65AKT 

* Lưu ý: Đề nghị HV thường xuyên theo dõi Thông báo để biết ngày đến nhận chứng chỉ.

File đính kèm:

Chi tiết

4. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp K63A-K64A-k65A 

* Lưu ý: Đề nghị HV thường xuyên theo dõi Thông báo để biết ngày đến nhận chứng chỉ.

File đính kèm:

Chi tiết

5. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp TVP42, TVP43A 

* Lưu ý: Đề nghị HV thường xuyên theo dõi Thông báo để biết ngày đến nhận chứng chỉ.

File đính kèm:

Chi tiết

6. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp B68B, B69A 

* Lưu ý: Đề nghị HV thường xuyên theo dõi Thông báo để biết ngày đến nhận chứng chỉ.

File đính kèm:

Chi tiết

7. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp K63B, K64B (Quản trị văn phòng) 

* Lưu ý: Hiện nay lớp K63B, K64B đã có chứng chỉ, mời HV lớp K63B, K64B đến VP TT để nhận. Khi đi nhớ đem theo thẻ HV.

File đính kèm:

Chi tiết

8. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp K63KT (Kế toán doanh nghiệp 

* Lưu ý: Hiện nay lớp K63KT đã có chứng chỉ, mời HV lớp K63KT đến VP TT để nhận. Khi đi nhớ đem theo thẻ HV.

File đính kèm:

Chi tiết

9. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp B68A 

* Lưu ý: HV theo dõi TB để biết ngày đến nhận chứng chỉ

File đính kèm:

Chi tiết

10. Quyết định công nhận tốt nghiệp lớp B67A, B67B 

* Lưu ý: HV theo dõi TB để biết ngày đến nhận chứng chỉ

File đính kèm:

Chi tiết