Thông báo

Về việc Bổ sung Hồ sơ xét Công nhận Tốt nghiệp cho các Học viên thi đạt Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao đợt tháng 12/2023  (30/12/2023)

Thông báo các học viên thi đạt Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao đợt tháng 12/2023 đã được Trung tâm Tin học gửi Hồ sơ xét công công nhận tốt nghiệp (Miễn khảo sát Tin học đầu ra) về Phòng Đào tạo ĐH & SĐH. Trung tâm sẽ thông cho các Bạn về việc nhận Chứng chỉ trong tháng 01/2024. Các Học viên thi đạt chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao đợt tháng 12/2023 có trên File đính kèm.

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin theo thông tin 03/2014 - BTTTT có hiệu lực sử dụng vô thời hạn. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có một số đơn vị đủ điều kiện được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong đó có Trung Tâm Tin học thuộc Trường Đại Học Duy Tân.

Để bổ sung Hồ sơ khi xin việc khi tốt nghiệp, hoàn thiện điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp và nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong công việc, Trung tâm Tin học thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt tháng 01/2024 ...

File đính kèm:

Các tin khác: