Quy định - Quy chế

Một số quy định chung.

Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; ...

Về việc đeo thẻ học viên

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo   Bắt đầu từ 07/10/2019, tất cả học viên phải đeo thẻ học viên mới được vào lớp học. Giáo viên có quyền mời các bạn không đeo thẻ học viên ra khỏi lớp học và đánh vắng buổi học đó.    Đề nghị các bạn học viên và giáo viên thực hiện thông báo này.   ĐN,...

Khung chương trình

Khung chương trình

Quy định đào tạo

Quy định đào tạo

Các hướng dẫn

Mẫu đơn hoãn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao

Mẫu đơn hoãn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao

Hồ sơ Đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao

Hồ sơ Đăng ký nhập học Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao gồm có: 1. Phiếu đăng ký nhập học 2. Đơn đăng ký dự thi

Các hướng dẫn

Các hướng dẫn

Danh Sách Chuyển Lớp

Danh sách chuyển lớp

kích link sau: http://bit.ly/318R8Na 

Chương trình Đào tạo

Không có dữ liệu