Danh sách thi

1. Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao 17h45 ngày 11/06/2022  

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao 17h45 ngày 11/06/2022. Nếu không có tên trong danh sách thi các Bạn liên hệ C. Châu (0905929215) để kiểm tra và bổ sung danh sách thi.

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ Bản 15h15 ngày 11/06/2022  

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản 15h15 ngày 11/06/2022. Nếu không có tên trong danh sách thi các Bạn liên hệ C. Châu (0905929215) để kiểm tra và bổ sung danh sách thi.

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao 13h00 ngày 11/06/2022 

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao 13h00 ngày 11/06/2022. Nếu không có tên trong danh sách thi các Bạn liên hệ C. Châu (0905929215) để kiểm tra và bổ sung danh sách thi.

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản 17h45 ngày 10/06/2022  

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản 17h45 ngày 10/06/2022. Nếu không có tên trong danh sách thi các Bạn liên hệ C. Châu (0905929215) để kiểm tra và bổ sung danh sách thi.

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao 17h45 ngày 09/06/2022  

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao 17h45 ngày 09/06/2022. Nếu không có tên trong danh sách thi các Bạn liên hệ C. Châu (0905929215) để kiểm tra và bổ sung danh sách thi.  

File đính kèm:

Chi tiết