Danh sách thi

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 07h00 ngày 21/07/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 07h00 ngày 21/07/2024. Các Bạn xem thông tin dự thi, nếu không có tên trong danh sách dự thi, các Bạn liên hệ Cô Châu (Điện thoại: 0905.929215) để kiểm tra. (Lưu ý: HV phải xem toàn bộ danh sách các...

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 09h00 ngày 21/07/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 09h00 ngày 21/07/2024. Các Bạn xem thông tin dự thi, nếu không có tên trong danh sách dự thi, các Bạn liên hệ Cô Châu (Điện thoại: 0905.929215) để kiểm tra. (Lưu ý: HV phải xem toàn bộ danh sách các...

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 13h00 ngày 21/07/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 13h00 ngày 21/07/2024. Các Bạn xem thông tin dự thi, nếu không có tên trong danh sách dự thi, các Bạn liên hệ Cô Châu (Điện thoại: 0905.929215) để kiểm tra. (Lưu ý: HV phải xem toàn bộ danh sách các...

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 15h00 ngày 21/07/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 15h00 ngày 21/07/2024. Các Bạn xem thông tin dự thi, nếu không có tên trong danh sách dự thi, các Bạn liên hệ Cô Châu (Điện thoại: 0905.929215) để kiểm tra. (Lưu ý: HV phải xem toàn bộ danh sách các...

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 21/07/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao lúc 17h45 ngày 21/07/2024. Các Bạn xem thông tin dự thi, nếu không có tên trong danh sách dự thi, các Bạn liên hệ Cô Châu (Điện thoại: 0905.929215) để kiểm tra. (Lưu ý: HV phải xem toàn bộ danh sách các...

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 19/07/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lúc 17h45 ngày 19/07/2024. Các Bạn xem thông tin dự thi, nếu không có tên trong danh sách dự thi, các Bạn liên hệ Cô Châu (Điện thoại: 0905.929215) để kiểm tra. (Lưu ý: HV phải xem toàn bộ danh sách các...

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lúc 13h00 ngày 20/07/2024

Danh sách học viên dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản lúc 13h00 ngày 20/07/2024. Các Bạn xem thông tin dự thi, nếu không có tên trong danh sách dự thi, các Bạn liên hệ Cô Châu (Điện thoại: 0905.929215) để kiểm tra. (Lưu ý: HV phải xem toàn bộ danh sách các...