Danh sách thi

1. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 10/04/2021 

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 10/04/2021 gồm các phần thi như sau: - 17h45 ngày 10/04/2021 thi Thực hành hành Ứng dụng - 19h30 ngày 10/04/2021 thi Kiến thức chung (Trắc nghiệm) - Các thí sinh xem thông tin dự thi trên danh sách thi có trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 06/04/2021 

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 06/04/2021 gồm các phần thi như sau: - 17h45 ngày 06/04/2021 thi Thực hành hành Ứng dụng - 19h30 ngày 06/04/2021 thi Kiến thức chung (Trắc nghiệm) - Các thí sinh xem thông tin dự thi trên danh sách thi có trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 05/04/2021 

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 05/04/2021 gồm các phần thi như sau: - 17h45 ngày 05/04/2021 thi Thực hành hành Ứng dụng - 19h30 ngày 05/04/2021 thi Kiến thức chung (Trắc nghiệm) - Các thí sinh xem thông tin dự thi trên danh sách thi có trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 03/04/2021 (Bồ sung) 

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 03/04/2021 gồm các phần thi như sau:   - 17h45 ngày 03/04/2021 thi Thực hành hành Ứng dụng   - 19h30 ngày 03/04/2021 thi Kiến thức chung (Trắc nghiệm)   - Các thí sinh xem thông tin dự thi trên danh sách thi có trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 30/03/2021  

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo danh sách thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT Cơ bản ngày 30/03/2021 gồm các phần thi như sau: - 17h45 ngày 30/03/2021 thi Thực hành hành Ứng dụng - 19h30 ngày 30/03/2021 thi Kiến thức chung (Trắc nghiệm) - Các thí sinh xem thông tin dự thi trên danh sách thi có trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết