Tin tuyển sinh

Thông báo Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt 2 tháng 04/2024  (16/04/2024)

Để bổ sung Hồ sơ khi xin việc khi tốt nghiệp, hoàn thiện điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp và nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong công việc, Trung tâm Tin học thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt 2 tháng 04/2024. 🔶 Các Bạn nộp hồ sơ nhập học tại Trung tâm Tin học hoặc đăng ký Online sẽ nhận được thông báo hướng dẫn nhập học qua email và Zalo (Hồ sơ nhập học có trên File đính kèm). 🔶 Nếu...

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin đợt 1 tháng 04/2024  (01/04/2024)

Để bổ sung Hồ sơ khi xin việc khi tốt nghiệp, hoàn thiện điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp và nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong công việc, Trung tâm Tin học thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt tháng 04/2024. 🔶 Các Bạn nộp hồ sơ nhập học tại Trung tâm Tin học hoặc đăng ký Online sẽ nhận được thông báo hướng dẫn nhập học qua email và Zalo (Hồ sơ nhập học có trên File đính kèm). 🔶 Nếu...

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh đợt 2 Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Đợt tháng 03/2024  (15/03/2024)

Để bổ sung Hồ sơ khi xin việc khi tốt nghiệp, hoàn thiện điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp và nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong công việc, Trung tâm Tin học thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt tháng 03/2024. 🔶 Các Bạn nộp hồ sơ nhập học tại Trung tâm Tin học hoặc đăng ký Online sẽ nhận được thông báo hướng dẫn nhập học qua email và Zalo (Hồ sơ nhập học có trên File đính kèm). 🔶 Nếu...

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Đợt tháng 02/2024  (22/01/2024)

Để bổ sung Hồ sơ khi xin việc khi tốt nghiệp, hoàn thiện điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp và nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong công việc, Trung tâm Tin học thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt tháng 02/2024. 🔶 Các Bạn nộp hồ sơ nhập học tại Trung tâm Tin học hoặc đăng ký Online sẽ nhận được thông báo hướng dẫn nhập học qua email và Zalo (Hồ sơ nhập học có trên File đính kèm). 🔶 Nếu...

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Đợt tháng 01/2024  (26/11/2023)

Để bổ sung Hồ sơ khi xin việc khi tốt nghiệp, hoàn thiện điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp và nâng cao năng lực sử dụng CNTT trong công việc, Trung tâm Tin học thông báo tuyển sinh Chứng chỉ Ứng dụng CNTT đợt tháng 01/2024. 🔶 Các Bạn nộp hồ sơ nhập học tại Trung tâm Tin học hoặc đăng ký Online sẽ nhận được thông báo hướng dẫn nhập học qua email và Zalo (Hồ sơ nhập học có trên File đính kèm). 🔶 Nếu...

Chi tiết