Thông báo

Thông báo về việc hướng dẫn chuyển lớp do lịch học Trung tâm trùng với lịch Mydtu và các lịch học khác  (30/08/2023)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện chuyển lớp lần tiếp theo, khi nào hết trùng lịch học Mydtu, học viên tự động quay trở lại lớp chính (không cần email chuyển về lớp chính). Trung tâm sẽ trả lời email chuyển lớp trong giờ hành chính, nội dung chuyển lớp qua email thực hiện theo đúng nội dung sau:

Gửi đến email: tt-tinhoc@duytan.edu.vn
Tiêu đề: Chuyển lớp do trùng lịch học Mydtu hoặc các lịch học khác
Nội dung Email:
Mã sinh viên: ... Họ và tên: ... Hiện đang học: Cơ bản tại lớp : 29THT1 (đang học buổi 01)
Nay xin chuyển sang lớp: 29TYC1 (đang học buổi 01) lớp này đang học chứng chỉ: Cơ bản
Việc chuyển lớp để học tập và tránh những buổi học có trùng lịch học Mydtu, các buổi không trùng lịch học Mydtu sẽ học và thi cùng lớp 29THT1 (lớp chính không phải lớp chuyển)
File đính kèm: Hình ảnh lịch học Mydtu hoặc lịch học khác
* Nếu chưa nhận được thông tin chuyển lớp các Bạn liên hệ cô Huyền: 0979577403
* Thời khóa biểu (Lịch học) hàng tuần có trên File đính kèm

 

Các tin khác: