Điểm thi

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 10/04/2021 

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 06/04/2021 

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 05/04/2021 

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 03/04/2021 

Điểm thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 30/03/2021