Điểm thi

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 06/2022 Cập ngày 10h00 ngày 20/06/2022 

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 10/06/2022  

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 13h00 ngày 11/06/2022  

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 11/06/2022 

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 15h15 ngày 11/06/2022