Điểm thi

Kết quả bảng điểm (chính thức) học viên dự thi cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao Đợt tháng 3/2024

- Trung tâm Tin học thông báo kết quả điểm thi (chính thức) dự thi sát hạch cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao Đợt tháng 3/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao Đợt tháng 01/2024

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao Đợt tháng 01/2024. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). Lưu...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao xuất 17h45 ngày 01/12/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản & Nâng cao xuất 17h45 ngày 01/12/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 13h00 ngày 02/12/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 13h00 ngày 02/12/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 15h00 ngày 02/12/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 15h00 ngày 02/12/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 02/12/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 02/12/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 07h00 ngày 03/12/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 07h00 ngày 03/12/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 09h00 ngày 03/12/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 09h00 ngày 03/12/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 03/12/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 03/12/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 29/11/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 29/11/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 27/11/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 27/11/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 28/11/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 28/11/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 30/11/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao xuất 17h45 ngày 30/11/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 18/9/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 18/9/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 19/9/2023

Trung tâm Tin học thông báo điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản xuất 17h45 ngày 19/9/2023. Học viên không đạt phần thi nào thì theo dõi lịch thi trên Website Trung tâm Tin học và đăng ký thi lại phần thi đó (Điểm thi có trên File đính kèm). ...