Thông báo

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 01/2024 (09/04/2024)

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 01/2024 đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh (đối diện cầu thang) để nhận chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 đến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến...

Về việc Bổ sung Hồ sơ xét Công nhận Tốt nghiệp cho các Học viên thi đạt Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao đợt tháng 02, 03/2024 (04/04/2024)

Thông báo các học viên thi đạt Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao đợt tháng 02, 03/2024 đã được Trung tâm Tin học gửi Hồ sơ xét công công nhận tốt nghiệp (Miễn khảo sát Tin học đầu ra) về Phòng Đào tạo ĐH & SĐH. Trung tâm sẽ thông cho các Bạn về việc nhận Chứng chỉ trong...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 11, 12/2023  (26/01/2024)

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 11, 12/2023 đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 đến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30 - Khi đi...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 08, 09/2023 (15/01/2024)

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 08, 09/2023 đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 đến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30 - Khi đi...

Về việc Bổ sung Hồ sơ xét Công nhận Tốt nghiệp cho các Học viên thi đạt Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao đợt tháng 12/2023 (30/12/2023)

Thông báo các học viên thi đạt Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao đợt tháng 12/2023 đã được Trung tâm Tin học gửi Hồ sơ xét công công nhận tốt nghiệp (Miễn khảo sát Tin học đầu ra) về Phòng Đào tạo ĐH & SĐH. Trung tâm sẽ thông cho các Bạn về việc nhận Chứng chỉ...

Thông báo về việc hướng dẫn chuyển lớp do lịch học Trung tâm trùng với lịch Mydtu và các lịch học khác (30/08/2023)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 07/2023 (21/07/2023)

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 đến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30 - Khi đi mang theo Thẻ sinh...