Thông báo

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2022 (Cập nhật 08h17 ngày 18/05/2022)

Về việc nộp đơn hoãn thi ngày 08/05/2022

File đính kèm:

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 12/2021

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Danh sách thi

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản 07h00 ngày 08/05/2022

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản 13h00 ngày 08/05/2022

Danh sách học viên dự thi Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản 15h15 ngày 08/05/2022

Điểm thi

Điểm sát hạch Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 05/2022 Cập ngày 08h12 ngày 18/05/2022 

Thông báo điểm thi Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 04/2022 (Cập nhật ngày 13/04/2022) 

Thông báo điểm thi Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 03/2022 

Khóa học mới

Xem tất cả...

Quy định - Quy chế

Mẫu đơn hoãn thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao

Xem tất cả...