Thời khóa biểu

Thời khóa biểu tuần 36 năm học 2023-2024 (Từ ngày 22/04/2024 đến hết ngày 28/04/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thời khóa biểu tuần 35 năm học 2023-2024 (Từ ngày 15/04/2024 đến hết ngày 21/04/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thời khóa biểu tuần 34 năm học 2023-2024 (Từ ngày 08/04/2024 đến hết ngày 14/04/2024)

Từ ngày 08/04/2024 đến hết ngày 14/04/2024 Trung tâm tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ CNTT cơ bản, nâng cao nên tất các các lớp học được nghỉ, thời gian học lại chính thức từ ngày 15/04/2024(Các lớp có lịch học trên File đính kèm vẫn học bình thường).

Thời khóa biểu tuần 33 năm học 2023-2024 (Từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 07/04/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thời khóa biểu tuần 32 năm học 2023-2024 (Từ ngày 25/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thời khóa biểu tuần 31 năm học 2023-2024 (Từ ngày 18/03/2024 đến hết ngày 24/03/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thời khóa biểu tuần 30 năm học 2023-2024 (Từ ngày 11/03/2024 đến hết ngày 17/03/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thời khóa biểu tuần 29 năm học 2023-2024 (Từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 10/03/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thời khóa biểu tuần 28 năm học 2023-2024 (Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/03/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...

Thời khóa biểu tuần 27 năm học 2023-2024 (Từ ngày 19/02/2024 đến hết ngày 25/02/2024)

Các học viên có lịch học trùng với lịch Mydtu, các bạn đăng ký chuyển lớp qua email, việc chuyển lớp qua email chỉ thực chuyển 1 lần duy nhất, nếu lớp chuyển có lịch học trùng với lịch học Mydtu (lịch học khác, không giải quyết công việc cá nhân) thì học viên được phép thực hiện...