Quyết định tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp

Danh sách Học viên thi đạt Chứng chỉ CNTT Nâng cao, được bổ sung hồ sơ xét Công nhận Tốt nghiệp năm 2023

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo các Học viên thi Đạt chứng chỉ CNTT Nâng cao, đã được Trung tâm gửi hồ sơ xét Công nhận Tốt nghiệp lên Phòng Đào tạo Đại học và Sau Đại học.   Chứng chỉ CNTT Cơ bản, Nâng cao có Hiệu lực sử dụng vô thời hạn,...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 03/2023

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đợt 03/2023 đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ. Cơ bản, Nâng cao. Hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp (miễn khảo sát Tin học đầu ra) đã được Trung tâm Tin học gửi về Phòng Đào tạo ĐH và SĐH. ...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 11/2022

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đợt 11/2022 đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ. Cơ bản, Nâng cao - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 đến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30 - Khi đi mang...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 09/2022

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đợt 09/2022 đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ. Cơ bản, Nâng cao Thời gian nhận: - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 đến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30 - Khi...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 06, 07/2022

Các học viên thi đạt chứng chỉ Cơ bản, Nâng cao đợt 06, 07/2022 đến Trung tâm Tin học Duy Tân, Phòng 130 cơ sở 209 Phan Thanh để nhận chứng chỉ. Cơ bản, Nâng cao Thời gian nhận: - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30 -...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 04/2022

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 04/2022. Các học viên có tên trong quyết định, đến Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận: - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 -...

Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 03/2022

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 03/2022. Các học viên có tên trong quyết định, đến Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận: - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 -...

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 27/04/2021

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 27/04/2021. Các học viên có tên trong quyết định, đến Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận: Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 27/04/2021

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 27/04/2021. Các học viên có tên trong quyết định, đến Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận: Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 01/2021

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 01/2021

01. Quyết định cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 09/2020

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 09/2020

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 07/2020

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 07/2020

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 06/2020

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 06/2020

Cấp chứng chỉ Cơ bản thi đợt tháng 05/2020

Cấp chứng chỉ Cơ bản thi đợt tháng 05/2020. Các bạn xem danh sách trên File đính kèm

02. Quyết định cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 07/2020

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 07/2020

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 06/2020

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 06/2020

Cấp chứng chỉ Nâng cao thi đợt tháng 05/2020

Cấp chứng chỉ Nâng cao thi đợt tháng 05/2020. Các Bạn xem danh sách trên File đính kèm