Quyết định tốt nghiệp

Quyết định công nhận tốt nghiệp

1. Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 04/2022 

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 04/2022. Các học viên có tên trong quyết định, đến Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận: - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30 - Khi đi mang theo Thẻ sinh viên, CMND hoặc CCCM  

File đính kèm:

Chi tiết

2. Thông báo nhận Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 03/2022 

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao đợt tháng 03/2022. Các học viên có tên trong quyết định, đến Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận: - Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 - Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30 - Khi đi mang theo thẻ sinh viên, CMND hoặc CCCM  

File đính kèm:

Chi tiết

3. Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 27/04/2021 

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 27/04/2021. Các học viên có tên trong quyết định, đến Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận: Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30

File đính kèm:

Chi tiết

4. Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 27/04/2021 

Quyết định cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 27/04/2021. Các học viên có tên trong quyết định, đến Trung tâm Tin học Duy Tân để nhận chứng chỉ. Thời gian nhận: Sáng thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7: 07h30 dến 10h30 Chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6: 13h30 đến 16h30

File đính kèm:

Chi tiết

5. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 01/2021 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 01/2021

File đính kèm:

Chi tiết

6. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 01/2021 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 01/2021

File đính kèm:

Chi tiết

7. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 12/2020  

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 12/2020 

File đính kèm:

Chi tiết

8. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 12/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 12/2020

File đính kèm:

Chi tiết

9. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 11/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 11/2020

File đính kèm:

Chi tiết

10. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 11/2020  

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 11/2020 

File đính kèm:

Chi tiết

01. Quyết định cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản

1. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 09/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 09/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 07/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 07/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 06/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản đợt tháng 06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

4. Cấp chứng chỉ Cơ bản thi đợt tháng 05/2020 

Cấp chứng chỉ Cơ bản thi đợt tháng 05/2020. Các bạn xem danh sách trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết

02. Quyết định cấp Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Nâng cao

1. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 07/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 07/2020

File đính kèm:

Chi tiết

2. Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 06/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao đợt tháng 06/2020

File đính kèm:

Chi tiết

3. Cấp chứng chỉ Nâng cao thi đợt tháng 05/2020 

Cấp chứng chỉ Nâng cao thi đợt tháng 05/2020. Các Bạn xem danh sách trên File đính kèm

File đính kèm:

Chi tiết