Lịch thi

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 07/2022  

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 06/2022 

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 05/2022 (Ngày Cơ bản và Nâng cao có điều chinh mới) 

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 04/2022 

Lịch sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 03/2022