Danh sách thời khóa biểu

Thời khóa biểu học Online tuần 09 lớp 26TBN3 và 26TBN7 ngày 29/10/2020 

Thông báo các lớp nghỉ học từ 13h00 ngày 27/10/2020 đến hết ngày 28/10/2020. 

Thời khóa biểu học trực tuyến từ ngày 17/10/2020 đến hết ngày 18/10/2020 

Các lớp học trực tuyến từ 17h00 ngày 10/10/2020 đến 21h00 này 11/10/2020 

File đính kèm:

Chi tiết

Thời khóa biểu học tập trung tuần 06 (Từ 05/10/2020 đến hết ngày 11/10/2020)