Danh sách thời khóa biểu

Thời khóa biểu học tập trung tuần 05 (Từ 28/09/2020 đến hết ngày 04/10/2020)  

Thời khóa biểu học tập trung tuần 04 (Từ 21/09/2020 đến hết ngày 27/09/2020) 

Thời khóa biểu học tập Online tuần 03 (Từ 14/09/2020 đến hết ngày 20/09/2020) 

Thời khóa biểu lớp 26TN1, 26CYC2 tuần 49 đến 53 (từ 06/07/2020 đến hết ngày 09/08/2020) 

Thông báo thời gian Nghỉ hè của Học viên năm học 2019-2020