Chi tiết thông báo

Về việc nộp đơn hoãn thi ngày 08/05/2022  (08/05/2022)

Các Học viên cấn lịch khảo sát Anh văn ngày 08/05/2022(minh chứng cụ thể), không thể dự thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản. Các Bạn làm đơn hoãn nộp về Trung tâm. Thời gian nộp từ ngày thông báo đến hết 15h00, Ngày 08/05/2022. Sau thời gian trên Trung tâm không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào.

(Mẫu đơn hoãn thi có trên File đính kèm)

File đính kèm:

Các tin khác: