Chi tiết thông báo

Thời khóa biểu học tập trung tuần 18 (Từ 28/12/2020 đến hết ngày 03/01/2021)   (31/12/2020)

* Các bạn tham nhóm Facebook Trung tâm Tin học Duy Tân: https://www.facebook.com/groups/1184709395066301/.
* Thông báo hướng dẫn chuyển lớp:
- Nếu lịch học tin học có trùng lịch với lịch học Mydtu, thì các bạn làm thủ tục chuyển lớp theo hướng dẫn như sau:
  + Gửi thông tin chuyển lớp đến email: khanhdtq@duytan.edu.vn
  + Tiêu đề: Xin chuyển lớp do trùng lịch học với lịch Mydtu
  + Nội dung:
      Mã sinh viên: ...,       Họ và tên: ...
      Hiện học lớp tin học: ..., Chứng chỉ: Cơ bản hoặc Nâng cao, Buổi thứ: ... Nay xin chuyển sang lớp: ..., Chứng chỉ: Cơ bản hoặc Nâng cao, buổi thứ: ...
      (Tên lớp cần chuyển phải có số buổi học bằng lớp chính hoặc lớn hơn 1 buổi)
      Việc chuyển lớp chỉ để học tập, việc thi cấp chứng chỉ sẽ thi cùng lớp chính: ...
  + File đính kèm: File hình ảnh lịch học Mydtu
* Học viên được chuyển lớp các buổi có lịch học trùng với lịch học Mydtu. Các buổi học khác không trùng lịch học Mydtu (hoặc khi nào hết trùng lịch học Mydtu) học viên tự động quay về lớp cũ.
* Từ buổi học đến buổi học thứ 03 học viên phải nộp đơn đăng ký dự thi Cơ bản, Nâng cao cho Giáo viên đứng lớp
* Lưu ý: Học viên vắng học quá 03 buổi sẽ không đủ điều kiện dự thi Ứng dụng CNTT Cơ bản hoặc Nâng cao

 

File đính kèm:

Các tin khác: