Chi tiết quy chế

Về việc đeo thẻ học viên 

Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo
 
Bắt đầu từ 07/10/2019, tất cả học viên phải đeo thẻ học viên mới được vào lớp học.
Giáo viên có quyền mời các bạn không đeo thẻ học viên ra khỏi lớp học và đánh vắng buổi học đó. 
 
Đề nghị các bạn học viên và giáo viên thực hiện thông báo này.
 
ĐN, 03/10/2019
PGĐ Trần Bàn Thạch

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm

Các tin khác: