Lịch thi

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 12/2020 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 11/2020 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 10/2020 

Lịch thi sát hạch chứng chỉ CNTT Cơ bản và Nâng cao đợt tháng 07/2020