Chi tiết nhân sự

Phạm Thị Thanh Huyền

Phạm Thị Thanh Huyền
Chức vụ: Kế toán
Thư điện tử: huyen83kt@yahoo.com

Lời phát biểu

Kế toán Trung tâm Tin học Duy Tân
 
Nhiệm vụ tại trung tâm:: phụ trách công tác kế toán
 
Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Kế toán