Chi tiết nhân sự

Đặng  Ngọc  Trung

Đặng Ngọc Trung
Chức vụ: Giám đốc
Thư điện tử: trungdnit77@gmail.com

Lời phát biểu

Chức vụ: 
- Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh
- Giám đốc Trung tâm Tin học Duy Tân
- Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin
- Giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tế

Chuyên môn:
- Chuẩn Công nghệ phần mềm CMU (Carnegie Mellon University - USA)