Danh sách tuyển sinh

Chiêu sinh hàng tháng  (20/09/2013)

Chi tiết

Tổng khai giảng khóa mới ngày 09, 10/9/2013  (30/08/2013)

THÔNG BÁO TỔNG CHIÊU SINH KHÓA MỚI NGÀY 09, 10/9/2013 & LỚP CHỨNG CHỈ B BAN NGÀY. KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Học phí đã giảm: 1.070.000Đ Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa...

Chi tiết

Tổng khai giảng khóa mới ngày 12, 13/8/2013  (01/08/2013)

THÔNG BÁO TỔNG CHIÊU SINH KHÓA MỚI NGÀY 12, 13/8/2013 & LỚP CHỨNG CHỈ B BAN NGÀY. KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Học phí đã giảm: 1.070.000Đ Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa...

Chi tiết

Tổng khai giảng khóa mới ngày 22, 23/4/2013  (10/04/2013)

THÔNG BÁO TỔNG CHIÊU SINH KHÓA MỚI NGÀY 22, 23/4/2013 & LỚP CHỨNG CHỈ B BAN NGÀY. KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Học phí đã giảm: 950.000Đ Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa...

Chi tiết

Tổng khai giảng khóa mới ngày 25, 26/3/2013  (19/03/2013)

THÔNG BÁO TỔNG CHIÊU SINH KHÓA MỚI NGÀY 25, 26/3/2013 & LỚP CHỨNG CHỈ B BAN NGÀY. KỸ THUẬT VIÊN TIN HỌC QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG - Học phí đã giảm: 950.000Đ Đào tạo ra những kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có đủ khả năng quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, công văn thư tín, hình ảnh quảng cáo, dự án, có khả năng khai thác tối đa Internet phục vụ cho công tác nghiên cứu của tổ chức, cá nhân, bên cạnh đó còn có khả năng sửa chữa những sự cố hỏng hóc của hệ thống. Kết thúc khóa...

Chi tiết