Danh sách thông báo

1. Danh sách các lớp ITA.55A, ITA.59A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn CNTT Cơ bản (11/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 11/12/2018 đến hết ngày 14/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu...

File đính kèm:

Chi tiết

2. Danh sách các lớp ITA.36B, ITA.38B dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn CNTT Nâng cao (10/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu...

File đính kèm:

Chi tiết

3. Danh sách các lớp ITA.47A, ITA.48A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn CNTT Nâng cao (10/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu...

File đính kèm:

Chi tiết

4. Danh sách các lớp ITA.46A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn Ứng dụng CNTT Nâng cao (10/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu...

File đính kèm:

Chi tiết

5. Danh sách các lớp ITA.44A, ITA.45A dự kiến được công nhận tốt nghiệp Chuẩn CNTT Nâng cao (10/12/2018)

* Lưu ý: HV kiểm tra thông tin cá nhân và xem kết quả điểm của mình, nếu có thắc mắc hoặc sai điểm, sai thông tin cá nhân HV liên hệ gấp với TT để kịp thời chỉnh sửa.             + Thời gian chỉnh sửa điểm và chỉnh sửa, bổ sung thêm thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, mã số sinh viên): từ ngày 10/12/2018 đến hết ngày 13/12/2018 (nếu sai hoặc thiếu họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh HV phải có đơn xin chỉnh sửa thông tin cá nhân và photo CMND có công chứng, còn nếu thiếu...

File đính kèm:

Chi tiết