Chi tiết thông báo

Lịch nghỉ hè năm học 2018-2019  (20/06/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRUNG TÂM TIN HỌC

Số: 05/TB-TTTHDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng ngày 20 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

Lịch nghỉ hè năm học 2018-2019

Kính gửi: Học viên Trung tâm Tin học Duy Tân

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019;

Căn cứ thông báo 532/TB-DHDT ký ngày 19/06/2019 của Đại học Duy Tân về lịch nghỉ hè năm học 2018-2019. Trung tâm Tin học Duy Tân thông báo lịch nghỉ hè chính thức như sau:

1.     Lịch nghỉ hè và học lại của học viên:

Bắt đầu nghỉ hè từ ngày 24/06/2019 đến hết ngày 04/08/2019. Ngày 05/08/2019 học viên đi học lại.

2.     Lịch hoạt động của Trung tâm Tin học Duy Tân trong thời gian hè:

Trung tâm Tin học Duy Tân nghỉ trực hành chính từ ngày 30/06/2019 đến hết ngày 14/07/2019. Ngày 15/07/2019 Trung tâm hoạt động lại.

Học viên căn cứ thông báo này để theo dõi lịch học.

                                                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                                      Trần Bàn Thạch

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm