Chi tiết thông báo

Nhận Chứng chỉ Chuẩn Ứng dụng CNTT Cơ bản  (20/11/2018)

Lưu ý:- Hiện nay các lớp ITA.11N; ITA.12N, ITA.14N; ITA.17A -> ITA.35A; ITA.12B -> ITA.26B; ITA.28B đã có chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, bắt đầu từ ngày 20/11/2018 mời HV các lớp đến VP TT để nhận.

            - Khi đi nhận nhớ đem theo thẻ HV (hoặc photo CMND kèm bản gốc)

            - Thời gian nhận:           + Buổi sáng: Từ thứ 2 đến thứ 6

                                                + Buổi chiều: Từ thứ 3 đến thứ 6

            - Giờ nhận:        + Buổi sáng: Từ 09h30 đến 10h30

                                    + Buổi chiều: Từ 15h30 đến 16h30

            - Đề nghị HV đi nhận chứng chỉ đúng thời gian quy định trên, nếu không TT sẽ không chịu trách nhiệm cấp phát.

            - Đề nghị HV phải kiểm tra tên mình nằm trong lớp nào để sau này đến nhận Chứng chỉ cho chính xác (file Thông báo: DS dự kiến các lớp được Công nhận Tốt nghiệp).

File đính kèm: