Chi tiết thông báo

Nhắc lại qui định thời gian HV nhận chứng chỉ  (23/10/2018)

* Qui định về cấp Chứng chỉ (MỤC QUI ĐỊNH-QUI CHẾ: Những thông tin cần biết)

a. Thời gian nhận Chứng chỉ

-          Từ 9h30 đến 10h30 sáng thứ 2 đến sáng thứ 6.

-          Từ 15h30 đến 16h30 chiều thứ 3 đến chiều thứ 6.

b. Thủ tục nhận Chứng chỉ

-          Học viên phải xem quyết định tốt nghiệp có tên học viên để biết lớp cấp chứng chỉ.

-          Đem theo thẻ học viên hoặc bản photo CMND kèm bản CMND gốc để đối chiếu.

-          Ký xác nhận vào sổ giao nhận chứng chỉ.

-          Trong trường hợp nhờ nhận thay phải có giấy xác nhận ủy quyền nhận thay (có công chứng địa phương), photo 2 CMND (có công chứng) của người ủy quyền và người nhận thay.

File đính kèm:

  • Không có file đính kèm