Chi tiết nhân sự

Nguyễn Lê Quế Châu

Nguyễn Lê Quế Châu
Chức vụ: Giáo vụ
Thư điện tử: chauqln@yahoo.com

Lời phát biểu

Giáo vụ Trung tâm Tin học Duy Tân
 
Nhiệm vụ tại trung tâm: phụ trách công tác đào tạo
 
Học vị: Cử nhân
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh